Ogólna klauzula informacyjna

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza klauzula ma na celu przekazanie informacji, w jaki sposób oraz na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe. Redagując ją uwzględniliśmy wszelkie regulacje prawne odnoszące się do przedmiotowego zagadnienia, w szczególności postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

I. Czyje dane osobowe są przez nas przetwarzane?
Administrator przetwarza dane osobowe następujących osób:
o użytkowników platform IT prowadzonych przez Administratora, w tym dane osobowe osób fizycznych korzystających z usług Administratora, jak i dane osobowe specjalistów, z którymi Administrator podjął współpracę,
o pracownicy i zleceniobiorcy działający w strukturach Administratora,
o kontrahenci (outsourcerzy),
o inne osoby, które udostępniają nam swoje dane osobowe lub które pozyskujemy z innych źródeł zgodnie z przepisami prawa.

II. ROZWÓD PO POLSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jako administrator pozyskuje dane osobowe w zakresie niezbędnym do spełnienia określonego celu ich przetwarzania.
Administrator może przetwarzać udostępnione dane osobowe zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej.
Najczęściej przetwarzanymi przez nas danymi osobowych są:
o imię i nazwisko,
o adres e-mail,
o telefon kontaktowy,
o numer NIP,
o dane niezbędne do zatrudnienia,
o adres IP.

III. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest ten podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
ROZWÓD PO POLSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
ADRES: UL. SZCZĘSNA 26, 02-454 WARSZAWA
ADRES E-MAIL: rodo@rozwod-popolsku.pl
KRS: 0000876334
Jako administrator danych osobowych jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Jednocześnie informujemy, iż zasady przetwarzania danych osobowych określonych niniejszym dokumentem, będą przez nas przestrzegane także w sytuacji, gdy Państwa dane osobowe zostałyby nam powierzone przez innych administratorów (w tej sytuacji będziemy występować jako tzw. podmiot przetwarzający).

IV. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie dane osobowe, którymi dysponujemy w naszych bazach, są przez nas przetwarzane w następujących celach:
- w celach związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy, w tym rejestracja/logowanie do platformy IT oraz sprzedaż produktów oferowanych przez Administratora– podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
- w celu dochodzenia swoich roszczeń oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora,
- w celu oferowania Państwu bezpośrednio naszych usług, tzw. marketing bezpośredni – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora,
- w celu prowadzenia z Panem/Panią bieżącej korespondencji - papierowej oraz elektronicznej – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora,
- w celach związanych z wykonaniem ciążących na nas obowiązków prawnych – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
W przypadku korzystania z naszej platformy IT informujemy, iż możemy gromadzić Pana/Pani dane osobowe w celu umówienia wizyty do konkretnego specjalisty (w tym dane dotyczące stanu zdrowia, np. w przypadku wyboru wizyty u specjalisty - psychologa). Dane osobowe zgromadzone w tym celu udostępnimy profesjonaliście lub placówce, która zatrudnia konkretnego specjalistę. Powyższego Administrator dokona na podstawie udzielonej zgody.
W momencie, gdy udostępniamy dane osobowe profesjonaliście lub placówce, staje się ona niezależnym od nas i samodzielnym administratorem danych osobowych, która będzie przetwarzać dane osobowe dla własnych celów. Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez konkretnego profesjonalistę lub placówkę go zatrudniającą.

V. Odbiorcy Pana/Pani danych osobowych
Państwa dane osobowe możemy udostępniać także innym podmiotom, z którymi współpracujemy w ramach wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych lub realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W tym celu, na podstawie zawartych umów o powierzenie danych osobowych oraz przepisów powszechnie obowiązujących podmioty te mogą przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji konkretnych zadań, będących przedmiotem wyżej wskazanych umów. Jako administrator Państwa danych osobowych zapewniamy prawidłowość przetwarzania danych osobowych także po stronie podmiotów, którym przekażemy Państwa dane osobowe.
Wskazujemy, iż Pana dane osobowe możemy powierzyć podmiotom, z którymi współpracujemy w następujących obszarach:
- usługi IT,
- księgowość,
- sprawy kadrowo-płacowe (w przypadku danych osobowych pracowników lub innych osób, których dane są przez nas gromadzone),
- inne podmioty, z usług których korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.
Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

VII. Okres przechowywania danych.
Państwa dane będą przez nas przetwarzane tylko i wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji wskazanego celu, którym jest:
- na czas trwania umowy lub na czas wskazany bezpośrednio w jej treści, a także na czas niezbędny do wykonania wszelkich rozliczeń z nią związanych,
- do momentu dochodzenia przez nas wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy lub realizacji innego prawnie uzasadnionego interesu administratora,
- inne terminy wynikające z przepisów prawa (dotyczy danych niezbędnych do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych), w szczególności terminy zobowiązujące nas do archiwizacji dokumentacji przez określony czas.
Informujemy, iż przetwarzamy dane tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania. W przypadku występowania więcej niż jednego celu właściwym okresem przechowywania jest okres dłuższy.

VIII. Prawa dotyczące przetwarzania danych:
Przysługują Państwu następujące prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1) Prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość otrzymania ich kopii (dostarczymy Państwu kopię danych osobowych, jeśli uprzednio zwrócicie się Państwo do nas o ich udostępnienie, za co możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych.
2) Prawo do sprostowania przetwarzanych danych (macie Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a ponadto z uwzględnieniem celów przetwarzania macie Państwo prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia).
3) Prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych (mają Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia danych w sytuacji, gdy:
• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• wycofacie Państwo zgodę, która jest podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych;
• gdy wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, a nie zachodzą żadne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania; dane są przetwarzane niezgodne z prawem;
• dane powinny zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie polskim lub prawie europejskim.
Powyższe nie będzie mieć jednak zastosowania w sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do:
• korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
• wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa europejskiego lub prawa polskiego,
• do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w następujących sytuacjach:
• gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych (na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość),
• gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
• gdy Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
• w przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu).
5) Prawo do przenoszenia danych (do innego administratora danych lub bezpośrednio do Państwa w zakresie określonym w art. 20 RODO, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego).
6) Prawo do wniesienia sprzeciwu (macie Państwo prawo do skierowania w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym ewentualnego profilowania; w tej sytuacji nie będziemy uprawnieni do przetwarzania Państwa danych, chyba że wykażemy istnienie:
• ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub
• podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.

IX. Skarga
Jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązujące. Zachęcamy jednak do uprzedniego kontaktu z Administratorem celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

X. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo do wycofania w każdym czasie zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych poprzez złożenie lub przesłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych kierując swoje oświadczenia pod adres Administratora (możliwe wycofanie zgody drogą mailową).
Cofnięcie przez Państwa zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, którego dokonywano na podstawie powyższej zgody przed jej wycofaniem.

XI. Informacja o braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym o braku profilowania)
Informujemy, iż Administrator nie przetwarza Pana/Pani danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

XII. Kontakt
Nasze dane kontaktowe to:
ROZWÓD PO POLSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS: 0000876334
ADRES KORESPONDENCYJNY: UL. SZCZĘSNA 26, 02-454 WARSZAWA
ADRES E-MAIL: rodo@rozwod-popolsku.pl