Regulamin serwisu dla użytkowników

REGULAMIN SERWISU ROZWÓD PO POLSKU DLA UŻYTKOWNIKÓW

 

1.          POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1.      Serwis „Rozwód po Polsku” działający pod adresem www.rozwod-popolsku.eu prowadzony jest przez Rozwód po polsku sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy
 ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000876334, posiadającą numer NIP 5223194972, REGON: 387842242, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) z którą można skontaktować się korespondencyjnie lub pisząc na adres: bok@rozwod-popolsku.pl


1.2.      Niniejszy Regulamin określa w szczególności:


1.2.1.  zasady korzystania z Serwisu;


1.2.2.  warunki funkcjonowania Wizytówki Specjalisty;


1.2.3.  zasady wystawienia opinii Specjalistom;


1.2.4.  stworzenia i funkcjonowania Konta Klienta.


1.3.      Każdy Użytkownik zakładający Konto Klienta w Serwisie jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień.

2.          DEFINICJE


2.1.      Ilekroć w treści Regulaminu użyto któregoś z poniżej zdefiniowanych wyrażeń, należy je rozumieć w sposób określony poniżej:


-               Hasło Dostępu — ciąg znaków używany do zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta;


-               Kalendarz Konsultacji – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca Użytkownikom dokonywanie rezerwacji konsultacji u Specjalisty za pośrednictwem Serwisu, 
 a Specjalistom określanie terminów ich dostępności;


-               Klient – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu i posiadająca w nim aktywne Konto Klienta.


-               Konsultacja – indywidualne spotkanie osobiste, rozmowa telefoniczna lub spotkanie za pośrednictwem dedykowanej aplikacji audiowideo pomiędzy Użytkownikiem lub Klientem a Specjalistą mające na celu wykonanie umówionej usługi na rzecz Użytkownika/Klienta


-               Konto Klienta - funkcjonalność Serwisu, oznaczona indywidualnym Loginem oraz Hasłem Dostępu, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu w którym gromadzone są dane Klienta i jego aktywność w Serwisie, który stworzył konto zgodnie z Regulaminem;


-               Konto Specjalisty - funkcjonalność Serwisu, oznaczona indywidualnym Loginem oraz Hasłem Dostępu, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu w którym gromadzone są dane Specjalisty i jego aktywność w Serwisie, który stworzył konto zgodnie z Regulaminem;


-               Newsletter – informacja handlowa w formie mailowej wysyłana przez Usługodawcę w sposób cykliczny za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany przez Klienta;


-               Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki korzystania z Serwisu;


-               Serwis - platforma teleinformatyczna prowadzona pod adresem https://rozwod-popolsku.eu przez Usługodawcę, będąca środkiem do porozumiewania się na odległość, umożliwiająca Klientom zapoznanie się z ofertą Specjalistów, składanie Zamówień przez Specjalistów oraz zawieranie przez Specjalistów Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie dla Specjalistów;


-               Specjalista – osoba zarejestrowana w Serwisie posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego, adwokata kościelnego, komornika, notariusza, detektywa, psychologa, psychoterapeuty;


-               Usługodawca – Rozwód po polsku sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000876334, posiadającą numer NIP 5223194972, REGON: 387842242, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000 zł;


-               Użytkownik – każda osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca ze Serwisu;


-               Wizytówka Specjalisty - informacje na temat Specjalisty, zamieszczone przez niego w Serwisie widoczne dla Użytkowników i Klientów;


-               Usługa – działanie podejmowane przez Specjalistę na rzecz Klienta za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony.

3.          WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU ROZWÓD PO POLSKU 


3.1.      Usługodawca udostępnia Serwis będący systemem teleinformatycznym i świadczy tym samym usługę w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zapewniającym przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Usługi te są świadczone całą dobę 7 dni w tygodniu. Usługi świadczone z wykorzystaniem Serwisu obejmują w szczególności:


-                       udostępnienie treści Serwisu do przeglądania;


-                       prezentację Specjalistów;


-                       możliwość rezerwacji Konsultacji u Specjalistów;


-                       możliwość prowadzenia Konsultacji online z Specjalistami (za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy);


-                       możliwość opłacenia Konsultacji online u Specjalistów wybierających taką opcję za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy;


-                       możliwość wystawienia opinii Specjalistom przez Klientów;


-                       wyszukiwarkę Specjalistów;


-                       możliwość zadawania pytań zweryfikowanym Specjalistom;


-                       możliwość stworzenia Konta Klienta;


-                       możliwość płatności wynagrodzenia za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności;


-                       możliwość stworzenia Wizytówki Specjalisty.


3.2.      Usługi, o których mowa w pkt. 3.1.1 – 3.1.8, są świadczone są nieodpłatnie dla Klientów i Użytkowników. Usługi, o których mowa w pkt. 3.1.9 – 3.1.14, są świadczone są dla Specjalistów odpłatnie, zgodnie z zakresem zakupionego przez nich Pakietu, zgodnie z treścią Regulaminu dla specjalistów.


3.3.      Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, sprawności działania Serwisu całą dobę przez 7 dni w tygodniu. W związku z powyższym Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałego ograniczenia dostępu do Serwisu w celu usunięcia awarii bądź poprawy jego funkcjonalności.


3.4.      Udostępnione w Serwisie Wizytówki Specjalistów, które zostały przez nich opracowane służą jedynie ich prezentacji. Usługodawca nie odpowiada za treści zamieszczone przez Specjalistów w treści Wizytówki Specjalisty.


3.5.      Do korzystania z Serwisu niezbędny jest komputer lub urządzenie przenośne wyposażone w przeglądarką internetową w wersji aktualnej na dzień korzystania lub wersji bezpośrednio ją poprzedzającej oraz posiadające podłączenie do Internetu. 


3.6.      Klient/Użytkownik ma obowiązek korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami współżycia społecznego. Klient/Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby powodować zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Zabronione jest między innymi:


-            dostarczanie przez Klienta/Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających przepisy obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje;


-            podejmowanie działań mających na celu wpływanie w sposób niedozwolony środkami technicznymi na funkcjonowanie lub system bezpieczeństwa Serwisu;


-            podejmowanie działań naruszających prawa Usługodawcy lub podmiotów trzecich, w szczególności  innych Użytkowników, Klientów lub Specjalistów;


-            wprowadzanie i/lub utrzymywanie w treści Konta Klienta danych niezgodnych z prawem lub stanem faktycznym;


-            korzystanie z Serwisu i jego funkcjonalności w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub zasadami współżycia społecznego.

4.          ZAŁOŻENIE KONTA KLIENTA


4.1.          Do założenia Konta Klienta niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego adresu e-mail oraz podanie Loginu oraz Hasła, Użytkownik może podać także numer telefonu.

4.2.          Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i potwierdzeniu chęci utworzenia Konta Klienta, Użytkownik otrzyma e-maila z prośbą o potwierdzenie chęci założenia Konta Klienta w Serwisie. Po kliknięciu potwierdzenia w e-mailu Konto Klienta zostanie utworzone, a Użytkownik uzyskuje status Klienta. 

4.3.          Jeden Użytkownik może mieć wyłącznie jedno Konto Klienta. Niedozwolone jest tworzenie jednego Konta Klienta dla kilku osób. Stworzenie więcej niż jednego Konta Klienta dla jednej osoby spowoduje usunięcie wszystkich Kont Klienta przypisanych do tej samej osoby.

4.4.          W polach Konta Klienta zabronione jest wpisywanie informacji innych niż wynikające z przeznaczenia pola.

4.5.          Każdy Użytkownik/Klient może za pośrednictwem Serwisu:

-            przeglądać Wizytówki Specjalistów;

-            zadać anonimowe pytanie na ogólnodostępnym forum w Serwisie;

W tym celu nie jest niezbędne jest dokonanie rejestracji w Serwisie.

4.6.          Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania anonimowego pytania Użytkownika, jeżeli zostanie stwierdzone ujawnienie w nich danych osobowych Użytkownika, zawiera treści obraźliwe, przekleństwa, treści ksenofobiczne, homofobiczne bądź w inny sposób narusza treść Regulaminu bądź dobre obyczaje.

4.7.          Zamieszczając w Serwisie pytanie, Użytkownik/Klient udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści zadanego przez niego pytania na terytorium całego świata. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści odpowiedzi - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką; 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których odpowiedź utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 3) w zakresie rozpowszechniania odpowiedzi w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Usunięcie Konta Klienta przez Klienta nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji. Licencja jest udzielana na okres 10 lat.

4.8.      Zabronione jest się udostępniania swojego Konta Klienta (a także Loginu i Hasła) osobom trzecim oraz korzystanie z Konta Klienta należącego do osób trzecich.

4.9.      Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta poprzez usunięcie swojego Konta Klienta.

5.          USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW

5.1.      Usługodawca może świadczyć na rzecz Użytkowników/Klientów następujące usługi:
-            udostępnienie do przeglądania Wizytówek Specjalistów;
-            umożliwienie Użytkownikom/Klientom zadawanie pytań Specjalistom na ogólnodostępnym Forum;
-            umożliwienie korzystania z Konsultacji online za pośrednictwem zewnętrznych dostawców;
-            umożliwienie  rezerwacji Konsultacji ze Specjalistami za pośrednictwem Kalendarza Konsultacji;
5.2.   Usługodawca nie pobiera wynagrodzenia od Użytkowników za żadną z funkcjonalności Serwisu w tym w szczególności za przeglądanie Wizytówek Specjalistów, wystawienia opinii Specjalistom, odbywania Konsultacji u Specjalistów.
5.3.   Wyniki wyszukiwania Specjalistów mogą być zależne od średniej arytmetycznej otrzymanych przez nich opinii i ocen, kolejności alfabetycznej bądź rodzaju wykupionych przez nich Pakietów.
5.4.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika/Klienta za fakt niestawienie się przez Specjalistę na konsultacji zarezerwowanej za pośrednictwem Serwisu oraz za jakość Usług świadczonych przez Specjalistów. Usługodawca nie odpowiada wobec Klienta za brak możliwości zrealizowania Konsultacji zarezerwowanej za pomocą Kalendarza Konsultacji z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy. 

6.          KONTAKT ZE SPECJALISTĄ / REZERWACJA KONSULTACJI


6.1.      Do rezerwacji Konsultacji jest wymagane posiadanie aktywnego Konta Klienta.


6.2.      Opisy Konsultacji i Usług świadczonych przez Specjalistów wraz z cenami zamieszone są w Wizytówce Specjalisty. Opisy te stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, nie zaś ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Składając rezerwując Konsultację lub składa Specjaliście ofertę zakupu wybranej Konsultacji lub Usługi za cenę i o cechach określonych w ich opisie – zgodnie z treścią regulaminu świadczenia usług udostępnionego przez Specjalistę.


6.3.      Usługodawca nie ma wpływu na zakres Konsultacji i Usług świadczonych przez Specjalistów ani na ich ceny.

7.          PŁATNOŚĆ


7.1.      Płatność za Konsultacje i Usługi następuje zgodnie z treścią regulaminu Specjalisty lub indywidualnymi ustaleniami Specjalisty i Użytkownika/Klienta.

8.          SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUGI/KONSUTACJI


8.1.      Świadczenie Konsultacji i Usług następuje zgodnie z treścią regulaminu Specjalisty lub indywidualnymi ustaleniami Specjalisty i Użytkownika/Klienta.

9.          WYMAGANIA TECHNICZNE

9.1.      Do prawidłowego korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności wymagane są:
9.2.      stały dostęp do Internetu;
9.3.      poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6;
9.4.      aktywna obsługa cookies;
9.5.      czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty aktywny adres e-mail;
9.6.      programy na urządzeniu Klienta zapewniająca odczytywanie plików w formacie .pdf, .docx lub .xlsx.

 

10.      NEWSLETTER


10.1.   Użytkownik/Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Usługodawcę cyklicznych informacji handlowych (newsletter). Usługa newslettera polega na cyklicznym przesyłaniu na podany przez Użytkownika/Klienta adres e-mail z wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Usługodawcy. Wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera dokonywane jest poprzez skorzystanie z formularza zapisu do newslettera w Serwisie.


10.2.   Usługa newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Użytkownik/Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.


10.3.   Użytkownik/Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w treści przesłanego mu maila lub kontaktując się ze Usługodawcą.

11.      PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


11.1.   Usługodawca niniejszym informuje Użytkownika/Klienta, że treści zawarte w Serwisie, takie jak materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Usługodawcy.


11.2.   Bezprawne rozpowszechnianie całości lub fragmentów treści zamieszczonych w Serwisie, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną osoby naruszającej prawa Usługodawcy.

12.      DODAWANIE OPINII I INFORMACJI O SPECJALISTACH 


12.1.   Opinie opatrywane są podpisem (Loginem) Klienta.


12.2.   Opinie o Specjalistach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Specjalisty. W przypadku wystawienia opinii odnoszącej się do innych kwestii  lub sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub zasadami współżycia społecznego  Usługodawca ma prawo usunąć taką opinię, bez uprzedniego wezwania do jej poprawienia i bez poinformowania o tym fakcie Użytkownika. W przypadku usunięcia opinii Użytkownikowi nie przysługują w stosunku do Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia.


12.3.   W przypadku wystawienia przez Użytkownika więcej niż jednej opinii niezgodnej z zasadami Regulaminu Usługodawca ma prawa do zablokowania Użytkownikowi możliwości wystawiania opinii Specjalistom.


12.4.   Opinie i informacje o Specjalistach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika dotyczących danego Specjalisty i mogą one dotyczyć jedynie Konsultacji lub Usługi, które zostały wykonane i zainicjowane za pośrednictwem Serwisu. Nie jest dopuszczalne umieszczanie opinii wspólnych przez kilka osób. Opinie i informacje nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich, nawet jeżeli są to osoby najbliższe. 


12.5.   Jeden Użytkownik/Klient może zamieścić tylko jedną opinię na Profilu jednego Specjalisty. Opinia może dotyczyć korzystania z kilku Konsultacji lub Usług jednego Specjalisty. 


12.6.   Zabronione jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu, linków do stron internetowych. Zabronione jest umieszczanie opinii niezgodnych z prawdą.


12.7.   Opinie nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest używanie w opiniach wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej Specjalisty, oskarżanie Specjalisty o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. 


12.8.   Użytkownik zamieszczając opinię w Serwisie oświadcza, że wystawiona przez niego opinia jest prawdziwa i zgodna z rzeczywistym stanem rzeczy.


12.9.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wystawianych przez Użytkowników.

13.      ZGŁASZANIE REKLAMACJI / ZASTRZEŻEŃ


13.1.   Wszelkie uwagi, sugestie i błędy Serwisu, zastrzeżenia co do rzetelności opinii, danych zawartych w Wizytówkach Specjalisty a także wszelkie uwagi w zakresie Usług i Konsultacji świadczonych przez Specjalistów należy zgłaszać bezpośrednio do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@rozwod-popolsku.pl.  Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 dni .


13.2.   Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika/Klienta z którego zostanie wysłany adres e-mail zawierający informacje opisane w ust. 13.1. 


13.3.   Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika/Klienta w terminie 21 dni od daty zdarzenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@rozwod-popolsku.pl


13.4.   Reklamacja zostanie rozpatrzona jest w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia.


13.5.   Konsument może uzyskać bezpłatnie informacje o przysługujących mu uprawnieniach oraz w zakresie sporu pomiędzy nim a  Usługodawcą m.in. zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów, organizacji konsumenckiej np. Federacji Konsumentów, organizacji społecznej lub jednego z Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, które prowadzą mediacje i przy których działają Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie. Informacje w zakresie praw przysługujących konsumentom znajdują się także na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w szczególności pod adresem: 


https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php


13.6.   Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). 

14.      OCHRONA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


14.1.   Zagadnienia dotyczące danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności (link), która stanowi integralną część Regulaminu.

15.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE


15.1.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i/lub Załączników do Regulaminu z ważnej przyczyny, takiej jak:


-               konieczność dostosowania treści Regulaminu do przepisów prawa mających wpływ na treść Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania treści Regulaminu celem zachowania jego zgodności z obowiązującymi przepisami;


-               konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, postanowień, orzeczeń interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;


-               rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Serwisu;


-               zmiana wymagań technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;


-               niezbędność usunięcia nieścisłości, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;


-               zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów e-mail elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;


-               przeciwdziałanie nadużyciom;


-               poprawa obsługi Klientów;


-               zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Serwisu. 15.2.   Zmiany dokonywane na podstawie pkt 13.1. nie będą naruszały praw nabytych przez Specjalistów. Usługodawca będzie informował Specjalistów o każdorazowej zmianie treści Regulaminu, poprzez publikację nowej wersji regulaminu w Serwisie oraz przesyłając odpowiednią informację mailowo na adres e-mail wskazany podczas rejestracji. 15.3.   Treść zmienionego Regulaminu wiąże Specjalistów, w terminie 14 dni od dnia poinformowania ich o zmianach dokonanych w treści Regulaminu.


15.4.   Zmiana treści Regulaminu pozostanie wpływu na Zamówienia złożone przed wprowadzoną zmianą.


15.5.   Treść Regulaminu jest udostępniona do nieodpłatnego pobrania i zapisania
Rozwód_po_polsku_regulamin_dla_użytkowników_26082021.pdf 197.6 KB
.