Regulamin serwisu dla specjalistów

REGULAMIN SERWISU ROZWÓD PO POLSKU DLA SPECJALISTÓW

 

1.          POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1.      Serwis „Rozwód po Polsku” działający pod adresem www.rozwod-popolsku.eu prowadzony jest przez Rozwód po polsku sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000876334, posiadającą numer NIP 5223194972, REGON: 387842242, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) z którą można skontaktować się korespondencyjnie lub pisząc na adres: specjalisci@rozwod-popolsku.pl .


1.2.      Niniejszy Regulamin określa w szczególności:


1.2.1.  zasady korzystania z Serwisu;


1.2.2.  zasady zakładania i prowadzenia Konta Specjalisty;


1.2.3.  warunki składania i opłacania Zamówień;


1.2.4.  warunki funkcjonowania Profilu Specjalisty;


1.2.5.  sposób realizacji zakupionych Pakietów;


1.2.6.  uprawnienia i obowiązki  w zakresie możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość;


1.2.7.  zasady składania i rozpatrywania reklamacji.


1.3.      Każdy Specjalista korzystający z Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień.

2.          DEFINICJE


2.1.      Ilekroć w treści Regulaminu użyto któregoś z poniżej zdefiniowanych wyrażeń, należy je rozumieć w sposób określony poniżej:


2.1.1.      Hasło Dostępu — ciąg znaków używany do zabezpieczenia dostępu do Konta Specjalisty;


2.1.2.      Kalendarz Konsultacji – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca Klientom dokonywanie rezerwacji konsultacji u Specjalisty za pośrednictwem Serwisu, a Specjalistom określanie terminów ich dostępności;


2.1.3.      Klient – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu i posiadająca w nim aktywne Konto Klienta.


2.1.4.      Konsument – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu, w szczególności zawierająca umowy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Cywilnego);


2.1.5.      Konto Specjalisty - funkcjonalność Serwisu, oznaczona indywidualnym Loginem oraz Hasłem Dostępu, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu w którym gromadzone są dane Specjalisty i jego aktywność w Serwisie, który stworzył konto zgodnie z Regulaminem;


2.1.6.      Newsletter – informacja handlowa w formie mailowej wysyłana przez Usługodawcę w sposób cykliczny za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany przez Specjalistę;


2.1.7.      Pakiet - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Specjalisty polegająca na uzyskaniu przez Specjalistę szeregu uprawnień w Serwisie przez okres obowiązywania Pakietu. Szczegółowy zakres uprawnień każdego z Pakietów jest udostępniany Specjaliście w momencie zakupu Pakietu.


2.1.8.      Przedsiębiorca – osoba nie będąca Konsumentem, będąca osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, której obowiązujące przepisy prawa przyznają zdolność prawną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;


2.1.9.      Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


2.1.10.   Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki korzystania z Serwisu;


2.1.11.   Serwis - platforma teleinformatyczna prowadzona pod adresem https://rozwod-popolsku.eu przez Usługodawcę, będąca środkiem do porozumiewania się na odległość, umożliwiająca Specjalistom zapoznanie się z ofertą, składanie Zamówień oraz zawieranie Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie;


2.1.12.   Specjalista – osoba zarejestrowana w Serwisie posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego, adwokata kościelnego, komornika, notariusza, detektywa, psychologa, psychoterapeuty;


2.1.13.   Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawarta pomiędzy Specjalistą i Usługodawcą w zakresie odpłatnego świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Specjalisty;


2.1.14.   Usługodawca – Rozwód po polsku sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000876334, posiadającą numer NIP 5223194972, REGON: 387842242, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000 zł;


2.1.15.   Użytkownik – każda osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca ze Serwisu;


2.1.16.   Wizytówka Specjalisty - informacje na temat Specjalisty, zamieszczone przez niego w Serwisie widoczne dla Użytkowników i Klientów;


2.1.17.   Zamówienie – oświadczenie woli Specjalisty zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie.

3.          WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU ROZWÓD PO POLSKU 


3.1.      Usługodawca świadczy Usługi za pośrednictwem Serwisu będącego systemem teleinformatycznym w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zapewniającym przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Usługi te są świadczone całą dobę 7 dni w tygodniu. Usługi świadczone z wykorzystaniem Serwisu obejmują w szczególności:


3.1.1.             udostępnienie treści Serwisu do przeglądania;


3.1.2.             prezentację Specjalistów;


3.1.3.             możliwość rezerwacji konsultacji u Specjalistów;


3.1.4.             możliwość prowadzenia konsultacji online z Specjalistami (za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy);


3.1.5.             możliwość opłacenia konsultacji online u Specjalistów wybierających taką opcję;


3.1.6.             możliwość wystawienia opinii Specjalistom przez Użytkowników;


3.1.7.             wyszukiwarkę Specjalistów;


3.1.8.             możliwość zadawania pytań zweryfikowanym Specjalistom;


3.1.9.             możliwość stworzenia Konta Specjalisty;


3.1.10.          możliwość zakupu Pakietu; 


3.1.11.          możliwość pobierania wynagrodzenia za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności;


3.1.12.          możliwość stworzenia Wizytówki Specjalisty


3.2.      Usługi, o których mowa w pkt. 3.1.1 – 3.1.8, są świadczone są nieodpłatnie dla Klientów i Użytkowników. Usługi, o których mowa w pkt. 3.1.9 – 3.1.14, są świadczone są dla Specjalistów odpłatnie, zgodnie z zakresem zakupionego przez nich Pakietu.


3.3.      Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, sprawności działania Serwisu całą dobę przez 7 dni w tygodniu. W związku z powyższym Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałego ograniczenia dostępu do Serwisu w celu usunięcia awarii bądź poprawy jego funkcjonalności.


3.4.      Udostępnione w Serwisie Wizytówki Specjalistów, które zostały przez nich opracowane służą jedynie ich prezentacji.


3.5.      Do korzystania z Serwisu niezbędny jest komputer lub urządzenie przenośne wyposażone w przeglądarką internetową w wersji aktualnej na dzień korzystania lub wersji bezpośrednio ją poprzedzającej oraz posiadające podłączenie do Internetu. 


3.6.      Specjalista ma obowiązek korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami współżycia społecznego. Specjalista jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby powodować zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Zabronione jest między innymi:


3.6.1.  dostarczanie przez Specjalistę treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających przepisy obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje;


3.6.2.  podejmowanie działań mających na celu wpływanie w sposób niedozwolony środkami technicznymi na funkcjonowanie lub system bezpieczeństwa Serwisu;


3.6.3.  podejmowanie działań naruszających prawa Usługodawcy lub podmiotów trzecich, w szczególności Użytkowników lub innych Specjalistów;


3.6.4.  wprowadzanie i/lub utrzymywanie w Profilu Specjalisty danych niezgodnych z prawem lub stanem faktycznym – w szczególności danych związanych z posiadanym stopniem zawodowym;


3.6.5.  korzystanie z Serwisu i jego funkcjonalności w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub zasadami współżycia społecznego.

4.          ZAŁOŻENIE KONTA SPECJALISTY


4.1.          Do założenia Konta Specjalisty niezbędne jest posiadanie przez Specjalistę aktywnego adresu e-mail oraz podanie wymaganych danych osobowych tj. tytuł zawodowy lub naukowy, specjalność, imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, telefon kontaktowy, numer NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej/adres korespondencyjny, numer REGON, numer KRS (jeśli posiada) województwo.

4.2.          Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i potwierdzeniu chęci utworzenia Konta Specjalisty, Specjalista otrzyma e-maila z prośbą o potwierdzenie chęci założenia Konta Specjalisty w Serwisie i przesłanie skanów dokumentów weryfikujących jego tożsamość oraz uprawnienia zawodowe. Po zaznaczeniu przycisku potwierdzającego chęć założenia Konta Specjalisty i przesłaniu odpowiednich dokumentów przez Specjalistę (zgodnie z wytycznymi zawartymi w wiadomości mailowej) i ich weryfikacji przez Usługodawcę, Specjalista otrzyma wiadomość mailową, że Konto Specjalisty zostanie utworzone.

4.3.          Jeden Specjalista może mieć wyłącznie jedno Konto Specjalisty. Niedozwolone jest tworzenie jednego Konta Specjalisty dla kilku osób. Stworzenie więcej niż jednego Konta Specjalisty dla jednej osoby spowoduje usunięcie wszystkich Kont Specjalisty.

4.4.          W polach Profilu Specjalisty nie może wpisywać informacji innych niż wynikające z przeznaczenia pola.

4.5.          Każdy Specjalista może utworzyć swój Wizytówkę Specjalisty. W tym celu niezbędne jest dokonanie rejestracji w Serwisie.

4.6.          Profil Specjalisty zostanie oznaczony jako „Profil zweryfikowany” po przesłaniu Usługodawcy skanów dokumentów weryfikujących jego tożsamość oraz uprawnienia zawodowe. Dokładna procedura oraz wykaz niezbędnych dokumentów zostanie przesłany w mailu potwierdzającym rozpoczęcie procedurę założenia Konta Specjalisty w Serwisie. O wyniku procesu weryfikacji tożsamości i uprawnień Specjalista zostanie poinformowany osobnym mailem. W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości co do prawdziwości przesłanych informacji czy dokumentów Specjalista zastrzega sobie prawo do żądania dalszych informacji bądź dokumentów potwierdzających tożsamość i uprawnienia Spejcalisty.

4.7.          Po wykupieniu Pakietu Specjalista otrzyma dodatkowe uprawnienia, w szczególności będzie mógł:

4.7.1.  edytować informacje widoczne w Wizytówce;

4.7.2.  dodać swoją fotografię;

4.7.3.  odpowiadać na opinie wystawione przez Klientów;

4.7.4.  odpowiadać na zadane przez Klientów pytania;

4.7.5.  podpiąć operatora płatności;

4.7.6.  umieścić swój cennik;

szczegółowy zakres uprawnień, jest uzależniony od zakupionego Pakietu. 

4.8.      Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania wizytówki Specjalisty, informacji na temat Specjalisty, w tym fotografii, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość bądź sprzeczność z Regulaminem.

4.9.      Zamieszczając w Serwisie odpowiedź na pytanie, Specjalista udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści udzielonych przez niego odpowiedzi na terytorium całego świata. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści odpowiedzi - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką; 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których odpowiedź utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 3) w zakresie rozpowszechniania odpowiedzi w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Usunięcie Konta przez Specjalistę nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji. Licencja jest udzielana na okres 10 lat.

4.10.   W przypadku zaistnienia po stronie Usługodawcy uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości i/lub prawidłowości danych podanych przez Specjalistę. Usługodawca może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających te dane.

4.11.   Zabronione jest się udostępniania swojego Konta Specjalisty osobom trzecim oraz korzystanie z Kont Specjalisty należących do osób trzecich.

4.12.   Specjalista może rozwiązać umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta Specjalisty poprzez skasowanie swojego Konta Specjalisty.

4.13.   Specjalista, który zakupił Pakiet może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta Specjalisty, z tym że okres wypowiedzenia jest równy okresowi obowiązywania Pakietu, którego realizacja kończy się najpóźniej. Rozwiązanie umowy z Usługodawcą nie zwalnia Specjalisty z obowiązku wykonania zarezerwowanych i/lub opłaconych Usług na rzecz Klientów i Użytkowników.

5.          USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ SPECJALISTÓW

5.1.      Usługodawca może świadczyć na rzecz Specjalistów następujące usługi, w zależności od zakupionego przez nich Pakietu:
5.1.1.  stworzenie Wizytówki Specjalisty zawierającej jego dane osobowe, miejsce praktyki, przedmiot praktyki, opinie o Specjaliście zamieszczone przez Klientów oraz fakultatywnie fotografię Specjalisty;
5.1.2.  umożliwienie Specjalistom odpowiadania na pytania Użytkowników za pośrednictwem Serwisu;
5.1.3.  umożliwienie pobierania przez Specjalistów wynagrodzenia poprzez Serwis za pośrednictwem zewnętrznych dostawców;
5.1.4.  umożliwienie Specjalistom świadczenia wideo konsultacji online za pośrednictwem zewnętrznych dostawców;
5.1.5.  umożliwienie specjalistom korzystania z Kalendarza Konsultacji;
5.2.   Pakiety są płatne, na zasadach określonych w cenniku udostępnionym w dniu składania Zamówienia.
5.3.   Usługodawca nie pobiera prowizji od wynagrodzenia Specjalistów pobieranego za pośrednictwem Serwisu, wystawienia opinii przez Klientów, otrzymywania opinii przez Specjalistów, wyszukiwania Specjalistów w Serwisie.
5.4.   Wyniki wyszukiwania Specjalistów mogą być zależne od średniej arytmetycznej otrzymanych przez nich opinii i ocen, kolejności alfabetycznej bądź rodzaju wykupionych przez nich Pakietów.
5.5.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Specjalisty za fakt niestawienia się przez Klienta na konsultacji zarezerwowanej za pośrednictwem Serwisu. Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkownika za brak możliwości zrealizowania konsultacji zarezerwowanej za pomocą Kalendarza Konsultacji z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy. 
5.6.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Specjalisty za brak dokonania płatności przez Klienta lub Użytkownika, którzy skontaktowali się ze Specjalistą za pośrednictwem lub przy pomocy Serwisu.
5.7.   Specjalista nie ma możliwości zablokowania wybranym przez siebie Klientom rezerwacji terminów konsultacji za pomocą Kalendarza Konsultacji. 

6.          SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


6.1.      Do złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie przez Specjalistę aktywnego Konta Specjalisty.


6.2.      Opisy Pakietów wraz z cenami zamieszczone w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, nie zaś ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Składając Zamówienie Specjalista składa Usługodawcy ofertę kupna wybranego Pakietu za cenę i o cechach określonych w opisie Pakietu.


6.3.      Usługodawca zastrzega sobie prawo do bieżącej zmiany cen Pakietów, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych w Serwisie oraz wprowadzenia w nich zmian. Powyższe zmiany pozostaną jednak bez wpływu na treść Zamówień złożonych przez Specjalistów przed dokonaniem zmian. 


6.4.      Specjalista składający Zamówienie dokonuje wyboru rodzaju i ilości poszczególnych Pakietów. W przypadku, gdy Specjalista posiada więcej niż 1 specjalizację, które chciałby oferować za pośrednictwem Serwisu zobowiązany jest skontaktować się z Usługodawcą przed zakupem Pakietu, celem ustalenia indywidualnych warunków poprzez e-mail: specjalisci@rozwod-popolsku.pl.


6.5.      Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Specjalistę wiadomości e-mail o przyjęciu przez Usługodawcę Zamówienia do realizacji. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Usługodawcy.


6.6.      Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia stałej dostępności Pakietów prezentowanych w Serwisie. W przypadku stwierdzenia niedostępności Pakietów objętych Zamówieniem, Usługodawca niezwłocznie zawiadomi o tym Specjalistę. Usługodawca w przypadku dokonania przez Specjalistę zapłaty ceny za niedostępny Pakiet, niezwłocznie zwróci mu całą otrzymaną sumę.


6.7.      Usługodawca może oferować Specjalistom rabaty lub inne formy obniżenia ceny Pakietów udostępniając kody rabatowe. Warunki korzystania z kodów rabatowych, w szczególności wysokość rabatu, Pakietów których rabat dotyczy, okres ważności kodu rabatowego, Usługodawca udostępnia Specjalistom wraz z kodem rabatowym. Specjalista, który chce skorzystać z kodu rabatowego powinien podczas składania Zamówienia wpisać kod rabatowy w przeznaczone do tego pole na formularzu Zamówienia.

6.8      Usługodawca ma możliwość udostępnienia portalu bezpłatnie do odwołania. 

6.9      Usługodawca ma możliwość ukrycia lub usunięcia profilu specjalisty, jeśli będzie on niezgodny z regulaminem lub użytkownicy będą zgłaszali uwagi na temat pracy danego specjalisty.

7.          PŁATNOŚĆ


7.1.      Usługodawca umożliwia Specjalistom dokonywanie zapłaty za Produkty i Usługi nabyte za pośrednictwem Serwisu poprzez przelew bankowy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę. Wyjątkiem od tej reguły jest pierwsza płatność, która następuje online – automatycznie po wyborze pakietu za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy płatności.


7.2.      Płatność za Pakiet będzie odbywała się z góry, do 5. dnia każdego miesiąca.

8.          DOSTAWA USŁUGI


8.1.      Po opłaceniu Zamówienia i potwierdzeniu przez Usługodawcę zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Specjalista otrzyma wiadomość elektroniczną na podany przez niego adres e-mail, w której będzie znajdowało się potwierdzenie uruchomienia Pakietu w Serwisie. 


8.2.      Usługodawca będzie świadczył na rzecz Specjalisty usługi zawarte w zakupionym przez Specjalistę Pakiecie przez okres wskazany w opisie Pakietu. 


8.3.      Czas uruchomienia Pakietu i rozpoczęcie świadczenia usług jest wskazywany podczas składania Zamówienia. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby realizacja następowała niezwłocznie, nie później niż w terminie wskazanym podczas składania Zamówienia. W przypadku braku możliwości uruchomienia Pakietu we wskazanym terminie, Usługodawca niezwłocznie poinformuje Specjalistę o tym fakcie.

9.          WYMAGANIA TECHNICZNE

9.1.      W przypadku zawierania przez Klienta Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną do prawidłowego korzystania z Usług i Produktów wymagane są:
9.2.      stały dostęp do Internetu;
9.3.      poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6;
9.4.      aktywna obsługa cookies;
9.5.      czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty aktywny adres e-mail;
9.6.      programy na urządzeniu Klienta zapewniająca odczytywanie plików w formacie .pdf, .docx lub .xlsx.

 

10.      NEWSLETTER


10.1.   Specjalista może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Usługodawcę cyklicznych informacji handlowych (newsletter). Usługa newslettera polega na cyklicznym przesyłaniu na podany przez Specjalistę adres e-mail z wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Usługodawcy. Wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera dokonywane jest poprzez skorzystanie z formularza zapisu do newslettera w Serwisie, bądź zaznaczeniu zgody podczas składania Zamówienia.


10.2.   Usługa newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Specjalista może z niej zrezygnować w każdym czasie.


10.3.   Specjalista może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w treści przesłanego mu maila lub kontaktując się ze Usługodawcą.

11.      PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


11.1.   Usługodawca niniejszym informuje Specjalistę, że treści zawarte w Serwisie, takie jak materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Usługodawcy .


11.2.   Bezprawne rozpowszechnianie całości lub fragmentów treści zamieszczonych w Serwisie, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną osoby naruszającej prawa Usługodawcy.

12.      PRAWO DO WIZERUNKU


12.1.   Specjalista ma możliwość, ale nie obowiązek udostępnienia swojego wizerunku na Profilu Specjalisty. Załadowanie fotografii stanowi wyrażenie zgodny na udostępnienie wizerunku Specjalisty w Serwisie (w Wizytówce Specjalisty). 


12.2.   Specjalista na prawo do zmiany lub usunięcia fotografii na każdym etapie.


12.3.   W przypadku decyzji Specjalisty o udostępnieniu fotografii, Specjalista zobowiązuje się do zamieszczenia fotografii przedstawiającej jego wizerunek i nie naruszającej praw osób trzecich. 

12.4.   Fotografia niespełniająca powyższych kryteriów może zostać usunięta przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Specjalisty.

12.5.   Zamieszczając fotografię w Serwisie, Specjalista udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści udzielonych przez niego odpowiedzi na terytorium całego świata. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści odpowiedzi - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką; 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których odpowiedź utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 3) w zakresie rozpowszechniania odpowiedzi w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, Usunięcie Konta przez Specjalistę nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji. Licencja jest udzielana na okres 10 lat.

12.6.   Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji i/lub fotografii dostarczonych przez Specjalistę, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich niezgodność z Regulaminem.

13.      PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


13.1.   Specjaliście będącemu Konsumentem, z zastrzeżeniem postanowień ust. 12.5., na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Po tym terminie uprawnienie wygasa. 


13.2.   W celu odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Konsument zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu) – jednak korzystanie z udostępnionego wzoru nie jest obowiązkowe. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany jeżeli Konsument wyśle Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu przed upływem wskazanego terminu. 


13.3.    Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zwróci Konsumentowi uiszczoną cenę.


13.4.    Usługodawca dokona zwrotu płatności z użyciem takiej samej metody płatności, jaką wybrał Konsument uiszczając cenę Produktu, chyba że Konsument wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób. Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem płatności.


13.5.   Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt. 1 – 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w przypadku umowy:


13.5.1.   o świadczenie usług, jeżeli  Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;


13.6.   Klient jest informowany o utracie prawa odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem świadczenia usługi, poprzez akceptację treści Regulaminu i zapoznanie się z nim przy jej zakupie.


13.7.   Konsument może uzyskać bezpłatnie informacje o przysługujących mu uprawnieniach oraz w zakresie sporu pomiędzy nim a Usługodawcą m.in. zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów, organizacji konsumenckiej np. Federacji Konsumentów, organizacji społecznej lub jednego z Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, które prowadzą mediacje i przy których działają Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie. Informacje w zakresie praw przysługujących konsumentom znajdują się także na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w szczególności pod adresem: 


https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php


13.8.   Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). 


13.9.   Wszystkie zasady dotyczące prawa odstąpienia od umowy, zawarte w pkt 12.1 – 12.6. stosuje się bezpośrednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, z zastrzeżeniem, że wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt 12.2., z którego może skorzystać Przedsiębiorca na prawach konsumenta znajduje się w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

14.      REKLAMACJE PRODUKTÓW (RĘKOJMIA)


14.1.   Usługodawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność usługi z umową (rękojmia). W przypadku stwierdzenia wad usługi Specjalista uprawniony jest do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi.


14.2.   Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi za jakość oferowanych usług i rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów o rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego.


14.3.   Celem przyśpieszenia rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o zawarcie w jego treści:


14.3.1.   danych Specjalisty,


14.3.2.   opisu wady usługi,


14.3.3.   wskazanie żądanego sposobu załatwienia reklamacji (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot gotówki).


14.4.   Konsument może także skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Usługodawcę (Załącznik nr 2 do Regulaminu).


14.5.   Usługodawca powiadomi Konsumenta o rozpatrzeniu reklamacji złożonej z tytułu rękojmi niezwłocznie, a w przypadku, gdy reklamację złożył Konsument – nie później niż w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, chyba że krótszy czas rozpatrzenia reklamacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.


14.6.   Konsument może uzyskać bezpłatnie informacje o przysługujących mu uprawnieniach oraz w zakresie sporu pomiędzy nim a  Usługodawcą m.in. zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów, organizacji konsumenckiej np. Federacji Konsumentów, organizacji społecznej lub jednego z Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, które prowadzą mediacje i przy których działają Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie. Informacje w zakresie praw przysługujących konsumentom znajdują się także na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w szczególności pod adresem: 


https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php


14.7.   Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). 


14.8.   Wszystkie zasady dotyczące prawa do reklamacji usługi, zawarte w pkt 13.1 – 13.7. stosuje się bezpośrednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, z zastrzeżeniem, że wzór formularza reklamacyjnego, o którym mowa w pkt 13.4., z którego może skorzystać Przedsiębiorca na prawach konsumenta znajduje się w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

15.      OCHRONA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


15.1.   Zagadnienia dotyczące danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności (https://rozwod-popolsku.eu/dokumenty/polityka-prywatnosci), która stanowi integralną część Regulaminu.

16.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE


16.1.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i/lub Załączników do Regulaminu z ważnej przyczyny, takiej jak:


16.1.1.   konieczność dostosowania treści Regulaminu do przepisów prawa mających wpływ na treść Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania treści Regulaminu celem zachowania jego zgodności z obowiązującymi przepisami;


16.1.2.   konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, postanowień, orzeczeń interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;


16.1.3.   rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Serwisu;


16.1.4.   zmiana wymagań technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;


16.1.5.   niezbędność usunięcia nieścisłości, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;


16.1.6.   zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów e-mail elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;


16.1.7.   przeciwdziałanie nadużyciom;


16.1.8.   poprawa obsługi Klientów;


16.1.9.   zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Serwisu. 16.2.   Zmiany dokonywane na podstawie pkt 13.1. nie będą naruszały praw nabytych przez Specjalistów. Usługodawca będzie informował Specjalistów o każdorazowej zmianie treści Regulaminu, poprzez publikację nowej wersji regulaminu w Serwisie oraz przesyłając odpowiednią informację mailowo na adres e-mail wskazany podczas rejestracji. 16.3.   Treść zmienionego Regulaminu wiąże Specjalistów, w terminie 14 dni od dnia poinformowania ich o zmianach dokonanych w treści Regulaminu.


16.4.   Zmiana treści Regulaminu pozostanie wpływu na Zamówienia złożone przed wprowadzoną zmianą.


16.5.   Treść Regulaminu jest udostępniona do nieodpłatnego pobrania i zapisania
Rozwód_po_polsku_regulamin_dla_specjalistów_31082021.pdf 220.66 KB
.


16.6.   Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Konsumenta znajdziesz
Rozwód_po_polsku_formularz_odstapienie_konsument_31082021.pdf 282.18 KB
.


16.7.   Załącznik nr 2 do Regulaminu - Formularz reklamacyjny dla Konsumenta znajdziesz
Rozwód_po_polsku_formularz_reklamacja_konsument_31082021.pdf 284.47 KB
.


16.8.   Załącznik nr 3 do Regulaminu - Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta znajdziesz
Rozwód_po_polsku_formularz_odstapienie_przedsiębiorca_31082021.pdf 308.27 KB
.


16.9.   Załącznik nr 4 do Regulaminu - Formularz reklamacyjny dla Przedsiębiorcy na prawach konsumenta znajdziesz
Rozwód_po_polsku_formularz_reklamacja_przedsiębiorca_31082021.pdf 308.39 KB
.