Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem platformy rozwod-popolsku.eu (w dokumencie zwana wymiennie „platformą”) oraz strony internetowej www.rozwod-popolsku.pl jest jej ROZWÓD PO POLSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa, widniejąca pod numer KRS 0000876334, zwany w niniejszym dokumencie jako „Administrator”.

2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki oraz z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako „RODO”. 

3. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować do Administratora. Dane kontaktowe Administratora:
ROZWÓD PO POLSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. SZCZĘSNA 26, 02-454 WARSZAWA
KRS 0000876334
adres mailowy: rodo@rozwod-popolsku.pl

4. W ramach platformy rozwod-popolsku.eu gromadzone są dane osobowe następujących kategorii osób:
1) użytkowników portalu,
2) specjalistów, ekspertów w konkretnych dziedzinach - kancelarie prawne, mediatorzy, kancelarie notarialne, kancelarie komornicze, psycholog, kancelarie detektywistyczne i inne podmioty,
3) inne osoby, które chcą skontaktować się z administratorem. 

4a. Rejestracja, logowanie oraz korzystanie z platformy rozwod-popolsku.eu Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu zawarcia oraz wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Celem zarejestrowania konta przez użytkownika oraz późniejszego korzystania z platformy po zalogowaniu gromadzone są następujące dane osobowe:
1) adres e-mail,
2) telefon kontaktowy,
3) imię i nazwisko oraz nazwa konta w przypadku skorzystania z opcji logowania za pośrednictwem konta w mediach społecznościowych. Celem zarejestrowania konta przez specjalistę oraz późniejszego korzystania z platformy po zalogowaniu gromadzone są następujące dane osobowe:
1) imię i nazwisko/firma,
2) adres e-mail,
3) telefon kontaktowy,
4) numer NIP,
5) adres prowadzenia działalności gospodarczej/adres korespondencyjny,
6) numer REGON. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do rejestracji oraz korzystania z konta utworzonego na platformie. 

4b. Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz zapis do newslettera. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu prowadzenie korespondencji w odpowiedzi na przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz po zapisie do wysyłki newslettera. 

Administrator prowadzi korespondencję za pośrednictwem e-mail z następującymi osobami fizycznymi, które przesłały wiadomość do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktu. 

Dane osobowe osób, które wypełniły formularz kontaktowy przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, dalszego prowadzenia korespondencji oraz ewentualnego przedstawienia oferty w obszarze objętym tematem prowadzonych rozmów. 

Dane osobowe w zakresie formularza kontaktowego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu w postaci przesłania odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego. Na tej samej podstawie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celu niezbędnych do wysyłki newslettera.

Zgoda na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną, którą możecie Państwo otrzymać w ramach korespondencji prowadzonej w odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy stanowi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogę elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204), zaś w przypadku przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem telefonu, w tym automatycznych systemów wywołujących, np. wiadomości sms na podstawie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800).
W związku z powyższym Administrator pozyskuje od osób, z którymi prowadzona jest korespondencja zgodę na powyższe działania. Do zgody stosujemy wszelkie wymogi związane ze zbieraniem zgód, które zostały określone w RODO oraz w w/w ustawie.

4c. Umówienie wizyty za pośrednictwem portalu rozwod-popolsku.eu
Za pośrednictwem portalu mogą być gromadzone dane osobowe niezbędne do umówienia wizyty. Co do zasady dane te nie są danymi szczególnej kategorii, tak też ich gromadzenie mieści się w ramach podstawy prawnej, którą jest zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z którą to wiąże się rejestracja oraz korzystanie z usług platformy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).

Należy przy tym wskazać, iż wśród tychże danych osobowych mogą się jednak pojawić dane szczególnej kategorii, tj. dane osobowe dotyczące stanu zdrowia. Dane te będą niezbędne do umówienia wizyty u konkretnego specjalisty, np. psychologa. Dane te mogą być także pożądane przez innych specjalistów w związku np. z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju. Mając to na względzie Administrator wymaga wyrażenia zgody na ich dalsze przekazanie do specjalisty, do którego chcą Państwo umówić wizytę.

Podanie tychże danych jest dobrowolne, ale niezbędne do umówienia wizyty.

Za pośrednictwem portalu możliwe jest także zadanie stosownego zapytania specjaliście. Celem złożenia zapytania do specjalisty za pośrednictwem platformy kontaktu gromadzone są następujące dane osobowe:
1) adres e-mail,
2) możliwe inne dane przekazane w treści zapytania.

Dane te przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO – w celu prawnie uzasadnionego interesu administratora.
Informujemy, iż wśród tych danych mogą znaleźć się dane dotyczące stanu zdrowia. W tej sytuacji Administrator wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie ich oraz przekazanie specjaliście.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH KONKRETNEGO SPECJALISTĘ, Z USŁUG KTÓRYCH CHCECIE PAŃSTWO SKORZYSTAĆ.

4d. Marketing i inne cele przetwarzania danych osobowych
Informujemy, iż Administrator jest także uprawniony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do prowadzenia działań marketingu bezpośredniego.

Zgoda na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną, którą możecie Państwo otrzymać w ramach korespondencji prowadzonej w odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy stanowi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogę elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204), zaś w przypadku przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem telefonu, w tym automatycznych systemów wywołujących, np. wiadomości sms na podstawie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800).
W związku z powyższym Administrator pozyskuje od osób, z którymi prowadzona jest korespondencja zgodę na powyższe działania. Do zgody stosujemy wszelkie wymogi związane ze zbieraniem zgód, które zostały określone w RODO oraz w w/w ustawie.

Dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane także w celu:
1) dochodzenie ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych i innych,
2) rozpatrywanie skarg lub reklamacji,
3) dokonywanie analiz oraz statystyk związanych z prowadzoną przez nas działalnością.

UWAGA:
Możemy gromadzić dane osobowe z ogólnodostępnych baz danych (CEIDG, KRS).

5. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują następujące uprawnienia: 
• Prawo żądania dostępu do swoich danych; 
• Prawo do żądania sprostowania uprzednio podanych danych; 
• Prawo do żądania usunięcia uprzednio podanych danych; 
• Prawo do ograniczenia przetwarzania uprzednio podanych danych; 
• Prawo do żądania przeniesienia uprzednio podanych danych;
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

NA CZYM POLEGAJĄ UPRAWNIENIA?

Prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość otrzymania ich kopii (zostanie Państwu dostarczona kopia danych osobowych, jeśli uprzednio zwrócicie się Państwo o ich udostępnienie, za co może zostać pobrana opłata w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych),

Prawo do sprostowania przetwarzanych danych (macie Państwo prawo zażądać niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a ponadto z uwzględnieniem celów przetwarzania macie Państwo prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia),

Prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych (macie prawo zażądać niezwłocznego usunięcia danych w sytuacji, gdy:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- wycofacie Państwo zgodę, która jest podstawą przetwarzania danych,
- gdy wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, a nie zachodzą żadne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania,
- dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
- dane powinny zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie polskim lub prawie europejskim).

Powyższe nie będzie mieć jednak zastosowania w sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do:
- korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
- wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa europejskiego lub prawa polskiego,
- do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Jesteście Państwo uprawnieni do żądania ograniczenia przetwarzania w następujących sytuacjach:
- gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych (na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość),
- gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
- gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o w przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu).

Prawo do przenoszenia danych (do innego administratora danych lub bezpośrednio do Państwa w zakresie określonym w art. 20 RODO - w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,

Prawo do wniesienia sprzeciwu (macie Państwo prawo do skierowania w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym ewentualnego profilowania; w tej sytuacji Administrator nie będzie uprawniony do przetwarzania Państwa danych, chyba że Administrator wykaże istnienie:
- ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub
- podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia, że jego uprawnienia nie są w należyty sposób respektowane i realizowane. Wcześniej rekomendujemy jednak podjęcie korespondencji pod adres e-mail Administratora, który wskazaliśmy Państwu powyżej. 

7. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia celu, dla którego są one gromadzone, tj przez następujące okresy: 
• przez czas korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem platformy, 
• przez czas niezbędny do prowadzenia korespondencji z Administratorem w ramach złożonego zapytania przez formularz kontaktowy, 
• przez czas prowadzonych działań marketingowych albo do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, 
• inne terminy wynikające z przepisów prawa (dotyczy danych niezbędnych do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych). Informujemy, iż ROZWÓD PO POLSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania. W przypadku występowania więcej niż jednego celu właściwym okresem przechowywania jest okres dłuższy.

Administrator w przyszłości może być uprawniony do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji innego prawnie uzasadnionego interesu (np. ewentualnej windykacji roszczeń).

Administrator nie będzie też uprawniony do dalszego przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną. Powyższe nie będzie mieć jednak wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych.

8. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający ich integralność oraz poufność. 

Państwa dane osobowe możemy udostępniać także innym podmiotom, z którymi współpracujemy w ramach wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych lub realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W tym celu, na podstawie zawartych umów o powierzenie danych osobowych oraz przepisów powszechnie obowiązujących podmioty te mogą przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji konkretnych zadań, będących przedmiotem wyżej wskazanych umów. Jako administrator Państwa danych osobowych zapewniamy prawidłowość przetwarzania danych osobowych także po stronie podmiotów, którym przekażemy Państwa dane osobowe.

Wskazujemy, iż Pana dane osobowe możemy powierzyć podmiotom, z którymi współpracujemy w następujących obszarach: 
- usługi IT, 
- księgowość, 
- inne podmioty, z usług których korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. 

9. Informacje dotyczące plików cookies: 
1) Informujemy, iż Administrator przechowuje pliki cookies. 
2) Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu, z którego Państwo korzystacie. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki. 
3) Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki „cookies” pomagają też zapewnić dopracowanie i sprawne działanie stron internetowych, w tym badanie wydajności stron internetowych. 
4) Administrator może wykorzystywać pliki „cookies” w celu dostosowania strony do preferencji użytkownika oraz tworzenia statystyk. Użytkownik poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej może nie zgodzić się na gromadzenie jego danych za pomocą plików „cookies”. W przypadku braku dokonania zmian domniemywa się, że użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików „cookies” przez stronę internetową. 

10. Informujemy, iż Administrator nie przetwarza Pana/Pani danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

11. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego dokumentu.